دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
84دانشکده ادبیات و علوم انسانیبایگانیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112573
85دانشکده ادبیات و علوم انسانیمدیر اداره پژوهشاداره پژوهش 61112574
86دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 1اداره پژوهش61113052
87دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 2اداره پژوهش66973290
88دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 3اداره پژوهش61113050
89دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناسی پژوهشی 4اداره پژوهش66971104
90دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 6اداره پژوهش66973304
91دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 6اداره پژوهش61113035
92دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 7اداره پژوهش61113051
93دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 8اداره پژوهش61113051
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان