دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
72دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر معاونت علمیدفتر معاونت علمی 61112575-6
73دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی66495379
74دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس استعدادهای درخشاناداره آموزش و تحصیلات تکمیلی66461390
75دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس تحصیلات تکمیلیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112549
76دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته ادبیات فارسیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112508
77دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته های زبانشناسی و فلسفهاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112509
80دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته فرهنگ و زبانهای باستانیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112599
81دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته تاریخ اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112571
82دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته زبان و ادبیات عربیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112571
83دانشکده ادبیات و علوم انسانیاپراتوراداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112599
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان