دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
62دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر 61113034
63دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر معاون اجرایی دانشکدهدفتر معاون اجرایی دانشکده66494918 61112575-6
64دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس دبیرخانهرئیس دبیرخانه61112597
65دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر دبیرخانهدفتر دبیرخانه 66407420
66دانشکده ادبیات و علوم انسانیامور اداری و کارگزینی امور اداری و کارگزینی 61112570 - 61112873
67دانشکده ادبیات و علوم انسانیحسابداری حسابداری 66950931
68دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر امور دانشجویی و فرهنگی دفتر امور دانشجویی و فرهنگی 61113082
69دانشکده ادبیات و علوم انسانیسرپرستی و امور فرهنگیسرپرستی و امور فرهنگی 61112874
70دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس خدمات و تربیت بدنی کارشناس خدمات و تربیت بدنی 61113082
71دانشکده ادبیات و علوم انسانیوام و تسویه حسابوام و تسویه حساب 66972071- 61112581
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان