دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
52دانشکده کارآفرینیخانم زمانيمعاونت پژوهشی61119241
53دانشکده کارآفرینیخانم عزيزیمعاونت پژوهشی88225030
54دانشکده کارآفرینیخانم سررشته داری GEM61119250
55دانشکده کارآفرینیخانم كريم زادهGEM61119250
56دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر رئیس دانشکده دفتر رئیس دانشکده 66409539 - 61112582
57دانشکده ادبیات و علوم انسانیروابط عمومیروابط عمومی61112871
58دانشکده ادبیات و علوم انسانیمدیریت تارنمامدیریت تارنما61112596
59دانشکده ادبیات و علوم انسانیسایت کامپیوتر سایت کامپیوتر 66491389
60دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر فصلنامه های علمی و پژوهشیدفتر فصلنامه های علمی و پژوهشی 5- 66978881
61دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مشاور روابط بین الملل دفتر مشاور روابط بین الملل 66957136 ( تلفکس )
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان