دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
42دانشکده کارآفرینیخانم دکتر چیت سازان معاون اداری و مالی61119333
43دانشکده کارآفرینیخانم نوربخشمعاونت اداری و مالی61119231
44دانشکده کارآفرینیآقای حسین خانی معاون امور دانشجویی،فرهنگی61119329
45دانشکده کارآفرینیخانم حمیدی معاونت امور دانشجویی،فرهنگی61119329
46دانشکده کارآفرینیخانم حسینیمعاونت امور دانشجویی،فرهنگی61119329
47دانشکده کارآفرینیخانم بهاروندمعاونت امور دانشجویی،فرهنگی61119329
48دانشکده کارآفرینیانجمن علمی دانشجويانانجمن علمی دانشجويان دانشکده کارآفرینی88334058
49دانشکده کارآفرینیآقای انصاریمعاونت پژوهشی88225004
50دانشکده کارآفرینیآقای سنجریمعاونت پژوهشی61119241
51دانشکده کارآفرینیخانم نظریمعاونت پژوهشی61119241
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان