دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
32دانشکده کارآفرینیخانم زارع رئیس اداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
33دانشکده کارآفرینیخانم امین پوراداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
34دانشکده کارآفرینیخانم قاضی نسباداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
35دانشکده کارآفرینیخانم دانسفهانیاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
36دانشکده کارآفرینیخانم عدالت یاراداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
37دانشکده کارآفرینیآقاي باقرزادهاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی61119339
38دانشکده کارآفرینیخانم صفاریاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی61119351
39دانشکده کارآفرینیخانم شاه بابايیاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
40دانشکده کارآفرینیخانم مصلحیاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
41دانشکده کارآفرینیآقای حسین زادهاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی61119332
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان