دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
22دانشکده کارآفرینیخانم مختاریدبیرخانه61119248
23دانشکده کارآفرینیآقای دکتر ضياءمدیر روابط بین الملل61119244
24دانشکده کارآفرینیخانم شهمیریروابط بین الملل 61119234
25دانشکده کارآفرینیآقای دکتر سجادیمدیر کتابخانه و سایت61119226
26دانشکده کارآفرینیآقای سمائیکتابخانه و سایت61119345
27دانشکده کارآفرینیخانم امامیکتابخانه و سایت61119237
28دانشکده کارآفرینیخانم نباتیکتابخانه و سایت61119237
29دانشکده کارآفرینیخانم خوئینی کتابخانه و سایت61119237
30دانشکده کارآفرینیآقای دکتر سیدرضا حجازیمعاون آموزشی61119232
31دانشکده کارآفرینیخانم رشتاکمعاونت آموزشی61119232
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان