دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
12دانشکده کارآفرینیآقای درجزی حسابداری61119239
13دانشکده کارآفرینیآقای فولادلوحسابداری61119239
14دانشکده کارآفرینیخانم احمديحسابداری61119242
15دانشکده کارآفرینیخانم نبی بیدهندی حسابداری61119242
16دانشکده کارآفرینیآقای دکتر زالیرئیس دانشکده61119331
17دانشکده کارآفرینیخانم مجیدزادهحوزه ریاست61119331
18دانشکده کارآفرینیخانم قوامیروابط عمومی 61119343
19دانشکده کارآفرینیآقای فتحی نژادروابط عمومی 61119343
20دانشکده کارآفرینیخانم بیگیدبیرخانه61119248
21دانشکده کارآفرینیخانم احدنژاددبیرخانه61119248
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان