دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
104دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی61112504 - 61113078
105دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی فلسفهگروه آموزشی فلسفه66407550 - 61112588
106دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی باستان شناسیگروه آموزشی باستان شناسی61112561
107دانشکده ادبیات و علوم انسانیموسسه باستان شناسیموسسه باستان شناسی61113669
108دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی تاریخگروه آموزشی تاریخ66495380 - 66969072 - 61112579
109دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات عربیگروه آموزشی زبان و ادبیات عربی66491434 - 61113297
110دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانیگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی66950930 - 61112560
111دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاهدفتر نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه66971170
112دانشکده ادبیات و علوم انسانیآزمایشگاه زبانآزمایشگاه زبان66957139 و 61113685
113دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار فردوسیتالار فردوسی 66492947 و 61113695
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان