دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
94دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 9اداره پژوهش66490962
95دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس کتابخانهکتابخانه66491392
96دانشکده ادبیات و علوم انسانیمعاون کتابخانهکتابخانه61112569
97دانشکده ادبیات و علوم انسانیبخش فهرست نویسیکتابخانه 61112572-3684
98دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار مجلاتکتابخانه 61113363-3683
99دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار پژوهشکتابخانه61113083
100دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار قرائتکتابخانه61112595
101دانشکده ادبیات و علوم انسانیمخزن کتابخانهکتابخانه61112590
102دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبانشناسی همگانیگروه آموزشی زبانشناسی همگانی 66950933 و 61112766
103دانشکده ادبیات و علوم انسانیآزمایشگاه زبانشناسیآزمایشگاه زبانشناسی66957137
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان