دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
2دانشکده کارآفرینیدکتر اخلاصیمدیر دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
3دانشکده کارآفرینیخانم حنفیکارشناس دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
4دانشکده کارآفرینیخانم ایرانیکارشناس دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
5دانشکده کارآفرینیخانم خیرآبادیکارشناس دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
6دانشکده کارآفرینیخانم حيدريکارشناس دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
7دانشکده کارآفرینیآقای بزرگیامور اداری و پشتیبانی61119337
8دانشکده کارآفرینیآقای صفاری امور اداری و پشتیبانی61119337
9دانشکده کارآفرینیآقاي قدميامور اداری و پشتیبانی61119337
10دانشکده کارآفرینیخانم مختاریامور اداری و پشتیبانی61119337
11دانشکده کارآفرینی آقای ناصحي پورحسابداری61119239
12دانشکده کارآفرینیآقای درجزی حسابداری61119239
13دانشکده کارآفرینیآقای فولادلوحسابداری61119239
14دانشکده کارآفرینیخانم احمديحسابداری61119242
15دانشکده کارآفرینیخانم نبی بیدهندی حسابداری61119242
16دانشکده کارآفرینیآقای دکتر زالیرئیس دانشکده61119331
17دانشکده کارآفرینیخانم مجیدزادهحوزه ریاست61119331
18دانشکده کارآفرینیخانم قوامیروابط عمومی 61119343
19دانشکده کارآفرینیآقای فتحی نژادروابط عمومی 61119343
20دانشکده کارآفرینیخانم بیگیدبیرخانه61119248
21دانشکده کارآفرینیخانم احدنژاددبیرخانه61119248
22دانشکده کارآفرینیخانم مختاریدبیرخانه61119248
23دانشکده کارآفرینیآقای دکتر ضياءمدیر روابط بین الملل61119244
24دانشکده کارآفرینیخانم شهمیریروابط بین الملل 61119234
25دانشکده کارآفرینیآقای دکتر سجادیمدیر کتابخانه و سایت61119226
26دانشکده کارآفرینیآقای سمائیکتابخانه و سایت61119345
27دانشکده کارآفرینیخانم امامیکتابخانه و سایت61119237
28دانشکده کارآفرینیخانم نباتیکتابخانه و سایت61119237
29دانشکده کارآفرینیخانم خوئینی کتابخانه و سایت61119237
30دانشکده کارآفرینیآقای دکتر سیدرضا حجازیمعاون آموزشی61119232
31دانشکده کارآفرینیخانم رشتاکمعاونت آموزشی61119232
32دانشکده کارآفرینیخانم زارع رئیس اداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
33دانشکده کارآفرینیخانم امین پوراداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
34دانشکده کارآفرینیخانم قاضی نسباداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
35دانشکده کارآفرینیخانم دانسفهانیاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
36دانشکده کارآفرینیخانم عدالت یاراداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
37دانشکده کارآفرینیآقاي باقرزادهاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی61119339
38دانشکده کارآفرینیخانم صفاریاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی61119351
39دانشکده کارآفرینیخانم شاه بابايیاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
40دانشکده کارآفرینیخانم مصلحیاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی88225018
41دانشکده کارآفرینیآقای حسین زادهاداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی61119332
42دانشکده کارآفرینیخانم دکتر چیت سازان معاون اداری و مالی61119333
43دانشکده کارآفرینیخانم نوربخشمعاونت اداری و مالی61119231
44دانشکده کارآفرینیآقای حسین خانی معاون امور دانشجویی،فرهنگی61119329
45دانشکده کارآفرینیخانم حمیدی معاونت امور دانشجویی،فرهنگی61119329
46دانشکده کارآفرینیخانم حسینیمعاونت امور دانشجویی،فرهنگی61119329
47دانشکده کارآفرینیخانم بهاروندمعاونت امور دانشجویی،فرهنگی61119329
48دانشکده کارآفرینیانجمن علمی دانشجويانانجمن علمی دانشجويان دانشکده کارآفرینی88334058
49دانشکده کارآفرینیآقای انصاریمعاونت پژوهشی88225004
50دانشکده کارآفرینیآقای سنجریمعاونت پژوهشی61119241
51دانشکده کارآفرینیخانم نظریمعاونت پژوهشی61119241
52دانشکده کارآفرینیخانم زمانيمعاونت پژوهشی61119241
53دانشکده کارآفرینیخانم عزيزیمعاونت پژوهشی88225030
54دانشکده کارآفرینیخانم سررشته داری GEM61119250
55دانشکده کارآفرینیخانم كريم زادهGEM61119250
56دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر رئیس دانشکده دفتر رئیس دانشکده 66409539 - 61112582
57دانشکده ادبیات و علوم انسانیروابط عمومیروابط عمومی61112871
58دانشکده ادبیات و علوم انسانیمدیریت تارنمامدیریت تارنما61112596
59دانشکده ادبیات و علوم انسانیسایت کامپیوتر سایت کامپیوتر 66491389
60دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر فصلنامه های علمی و پژوهشیدفتر فصلنامه های علمی و پژوهشی 5- 66978881
61دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مشاور روابط بین الملل دفتر مشاور روابط بین الملل 66957136 ( تلفکس )
62دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر 61113034
63دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر معاون اجرایی دانشکدهدفتر معاون اجرایی دانشکده66494918 61112575-6
64دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس دبیرخانهرئیس دبیرخانه61112597
65دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر دبیرخانهدفتر دبیرخانه 66407420
66دانشکده ادبیات و علوم انسانیامور اداری و کارگزینی امور اداری و کارگزینی 61112570 - 61112873
67دانشکده ادبیات و علوم انسانیحسابداری حسابداری 66950931
68دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر امور دانشجویی و فرهنگی دفتر امور دانشجویی و فرهنگی 61113082
69دانشکده ادبیات و علوم انسانیسرپرستی و امور فرهنگیسرپرستی و امور فرهنگی 61112874
70دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس خدمات و تربیت بدنی کارشناس خدمات و تربیت بدنی 61113082
71دانشکده ادبیات و علوم انسانیوام و تسویه حسابوام و تسویه حساب 66972071- 61112581
72دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر معاونت علمیدفتر معاونت علمی 61112575-6
73دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی66495379
74دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس استعدادهای درخشاناداره آموزش و تحصیلات تکمیلی66461390
75دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس تحصیلات تکمیلیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112549
76دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته ادبیات فارسیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112508
77دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته های زبانشناسی و فلسفهاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112509
80دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته فرهنگ و زبانهای باستانیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112599
81دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته تاریخ اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112571
82دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس رشته زبان و ادبیات عربیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112571
83دانشکده ادبیات و علوم انسانیاپراتوراداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112599
84دانشکده ادبیات و علوم انسانیبایگانیاداره آموزش و تحصیلات تکمیلی61112573
85دانشکده ادبیات و علوم انسانیمدیر اداره پژوهشاداره پژوهش 61112574
86دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 1اداره پژوهش61113052
87دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 2اداره پژوهش66973290
88دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 3اداره پژوهش61113050
89دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناسی پژوهشی 4اداره پژوهش66971104
90دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 6اداره پژوهش66973304
91دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 6اداره پژوهش61113035
92دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 7اداره پژوهش61113051
93دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 8اداره پژوهش61113051
94دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی 9اداره پژوهش66490962
95دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس کتابخانهکتابخانه66491392
96دانشکده ادبیات و علوم انسانیمعاون کتابخانهکتابخانه61112569
97دانشکده ادبیات و علوم انسانیبخش فهرست نویسیکتابخانه 61112572-3684
98دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار مجلاتکتابخانه 61113363-3683
99دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار پژوهشکتابخانه61113083
100دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار قرائتکتابخانه61112595
101دانشکده ادبیات و علوم انسانیمخزن کتابخانهکتابخانه61112590
102دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبانشناسی همگانیگروه آموزشی زبانشناسی همگانی 66950933 و 61112766
103دانشکده ادبیات و علوم انسانیآزمایشگاه زبانشناسیآزمایشگاه زبانشناسی66957137
104دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی61112504 - 61113078
105دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی فلسفهگروه آموزشی فلسفه66407550 - 61112588
106دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی باستان شناسیگروه آموزشی باستان شناسی61112561
107دانشکده ادبیات و علوم انسانیموسسه باستان شناسیموسسه باستان شناسی61113669
108دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی تاریخگروه آموزشی تاریخ66495380 - 66969072 - 61112579
109دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات عربیگروه آموزشی زبان و ادبیات عربی66491434 - 61113297
110دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانیگروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی66950930 - 61112560
111دانشکده ادبیات و علوم انسانیدفتر نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاهدفتر نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه66971170
112دانشکده ادبیات و علوم انسانیآزمایشگاه زبانآزمایشگاه زبان66957139 و 61113685
113دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار فردوسیتالار فردوسی 66492947 و 61113695
114دانشکده ادبیات و علوم انسانیتالار فرزانگان(اساتید بازنشسته)تالار فرزانگان(اساتید بازنشسته)66973707
115دانشکده ادبیات و علوم انسانیانبار دانشکدهانبار دانشکده61112568
116دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارپردازیکارپردازی66404141 و 61113086
117دانشکده ادبیات و علوم انسانیامور عمومیامور عمومی61112574
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان