دفترچه تلفن آنلاین دانشگاه تهران

برای ورود به کانال تلگرام کویستان بر روی عکس ذیل کلیک نمایید!


شناسهدانشکدهنامواحدتلفنویرایش شماره تماس
2دانشکده کارآفرینیدکتر اخلاصیمدیر دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
3دانشکده کارآفرینیخانم حنفیکارشناس دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
4دانشکده کارآفرینیخانم ایرانیکارشناس دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
5دانشکده کارآفرینیخانم خیرآبادیکارشناس دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
6دانشکده کارآفرینیخانم حيدريکارشناس دوره های آزاد دانشکده کارآفرینی61119340
7دانشکده کارآفرینیآقای بزرگیامور اداری و پشتیبانی61119337
8دانشکده کارآفرینیآقای صفاری امور اداری و پشتیبانی61119337
9دانشکده کارآفرینیآقاي قدميامور اداری و پشتیبانی61119337
10دانشکده کارآفرینیخانم مختاریامور اداری و پشتیبانی61119337
11دانشکده کارآفرینی آقای ناصحي پورحسابداری61119239
   © طراحی و اجرا توسط کانال تلگرام کویستان